1. Bộ máy quản lý văn phòng Công ty bao gồm:

 • 01 Chủ tịch hội đồng quản trị  kiêm Tổng Giám đốc
 • 01 Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
 • 02 Phó tổng Giám đốc
 • 02 Giám đốc

2. Công ty có 06 Phòng, Ban chuyên môn và các Ban điều hành công trường: 

 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Tài chính kế toán
 • Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
 • Phòng Kinh tế
 • Bộ phận Điện hạ tầng
 • Bộ phận Cây xanh
 • Các Ban điều hành công trường