Dân dụng

Trung tâm báo sinh viên Việt Nam
Dự án hạ tầng chợ và dân sinh

Địa điểm: Đường Nguyễn Phong Sắc – Hà Nội
Chủ đầu tư: Báo sinh viên Việt nam.