Điện hạ tầng

Điện hạ tầng dự án Hải Dương
Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc - Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồng

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồngCông trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồngCông trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồngCông trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồngCông trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồngCông trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồngCông trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồng