Hạ tầng

Dự án khu dân cư Thị trấn Gia Lộc
Công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía tây Thị trấn Gia Lộc –Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 12.519.305.000 đồng